Σφίγγει ο κλοιός της Ε.Ε.

Τις νομοθετικές προτάσεις της για την υλοποίηση του επενδυτικού πακέτου, γνωστού και ως «πακέτου Juncker» ύψους 315 δις ευρώ υιοθέτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις νομοθετικές προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Επιδίωξη είναι το Ταμείο να κινητοποιήσει 315 δις ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα και για δίκτυα ενέργειας, με έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με την πρόταση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου μεγιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών και την απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο EFSI ενώ η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή και σε τρίτους, όπως οι εθνικές τράπεζες ή υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη-μέλη, φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της Ένωσης με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συντελεστών.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευνοϊκή μεταχείριση των κρατών-μελών στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται ότι οι συνεισφορές των κρατών-μελών στο Ταμείο δεν θα υπολογίζονται κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικότερα σε ότι αφορά το έλλειμμα και το χρέος. Αυτή η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, είτε στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Για τις χώρες που επωφελούνται από την λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» θα υπάρχει επίσης ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο του Συμφώνου.

Σε ότι αφορά στη διακυβέρνηση του EFSI θα δημιουργηθεί Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει σχετικά με το γενικό προσανατολισμό, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις, το προφίλ κινδύνου, τις στρατηγικές πολιτικές και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

Όσο η EIB και η Επιτροπή είναι οι μόνοι παράγοντες στην EFSI, ο αριθμός των μελών και των ψήφων θα κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος της συμβολής τους και όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συναίνεση. Όταν οι υπόλοιποι συνεισφέροντες ενταχθούν στο Ταμείο, ο αριθμός των ψήφων θα συνεχίσει να είναι ανάλογος προς τις εισφορές και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, αν δεν μπορεί να βρεθεί συναίνεση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, αν καταψηφίζεται από την Επιτροπή ή την EIB

Εξάλλου, η πρόταση θεσπίζει ένα Ταμείο Εγγυήσεων Ε.Ε., το οποίο θα παρέχει ένα «μαξιλάρι» ρευστότητας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι των ενδεχόμενων ζημιών που προκύπτουν από την EΤΣΕ στην υποστήριξη έργων. Τα ταμείο θα φτάσει σταδιακά τα 8 δις ευρώ το 2020 μέσω των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Αυτό απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 της Ε.Ε., η οποία θα δημιουργήσει τις αναγκαίες νέες γραμμές του προϋπολογισμού με τη μεταφορά 1,360 δις ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 10 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε αυτές τις νέες γραμμές.

Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να υιοθετηθούν με τη λεγόμενη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Σε απλά Ελληνικά το νέο σχήμα της Ε.Ε. είναι ακόμα ένας μηχανισμός ελέγχου, και χειραγώγησης της ανάπτυξης αλλά ολόκληρης της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών-μελών. Η Ε.Ε. μέρα με την ημέρα, μέσα από τις αποφάσεις και την υλοποίησή τους έχει αποδείξει πως το μόνο της μέλημα και ο πρωταρχικός της ρόλος είναι το να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια άμορφη μάζα κρατών που δεν έχουν θρησκεία, δεν έχουν ταυτότητα, έχουν ξεχάσει την ιστορία τους και κυρίως δεν ξεχωρίζει σε τίποτε το ένα από το άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.