Όροι χρήσης - Μανώλης Β. Βολουδάκης

Breaking

Όροι χρήσης

Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» ανήκει στον Μανώλη Β. Βολουδάκη. O χρήστης/επισκέπτης/μέλος καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, πληροφορίες, δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρθρογραφίας, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστολογίου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του ιστολογίου
«Μανώλης Β. Βολουδάκης»  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος  κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστολογίου «Μανώλης Β. Βολουδάκης».

2. Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης»  καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο ιστολόγιο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες/μέλη αυτού του ιστολογίου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ιστολόγιο αποτελεί μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη/μέλος του ιστολογίου «Μανώλης Β. Βολουδάκης» και γενικά προς όλους τους χρηστές του διαδικτύου.

3. Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες/μέλη του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» θ' αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.  Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης.

4. Η χρήση του ιστολογίου  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του ιστολογίου  υποχρεούται να το  χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης /μέλος του ιστολογίου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή πληροφοριών του παρόντος ιστολογίου.

5. Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης»  ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (
links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους το ιστολόγιο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη του ιστολογίου  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

6.
Το ιστολόγιο «Μανώλης Β. Βολουδάκης» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστολογίου.

7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου,
το ιστολόγιο  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστολογίου. Επίσης, το ιστολόγιο  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια στοιχεία, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

8. Η χρήση/επίσκεψη του ιστολογίου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στο παρόν ιστολόγιο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

9. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ
του ιστολογίου  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» και του χρήστη/επισκέπτη/μέλους  των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

10. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστολογίου  «Μανώλης Β. Βολουδάκης» (για τις υπηρεσίες ενημέρωσης, επικοινωνίας, ψηφοφορίας, φόρουμ διαλόγου), υπόκεινται στον ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στο ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησής της. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.  Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους - με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

10.1. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στο ιστολόγιο και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφη παροχή εντολής προς το ιστολόγιο από τον χρήστη/επισκέπτη. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ιστολόγιο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση της σχέσης του με τους χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων). Αποδέκτες αρχείων δεδομένων, δύνανται να είναι τρίτοι φορείς που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και ενημέρωση της σχέσης του ιστολογίου «Μανώλης Β. Βολουδάκης» με τους χρήστες και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

10.2. Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση του ιστολογίου ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ή όταν ο χρήστης/επισκέπτης του ιστολογίου, αποστέλλει τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνεί με το ιστολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν από το ιστολόγιο οι πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:
α) Το ιστολόγιο δε συλλέγει, εν γνώσει του, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β) Το ιστολόγιο δεν παρέχει υπηρεσίες αγοράς εργασίας.
γ) Για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του ιστολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, το ιστολόγιο διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

10.3. Το ιστολόγιο ενδέχεται να αποστέλλει προς τους χρήστες/επισκέπτες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με περιοδικές ενημερώσεις (newsletters κλπ).

10.4. Συμμορφούμενο προς το Νόμο, το ιστολόγιο διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή/και σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου το ιστολόγιο να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά του, την περιουσία του, την ασφάλειά του, αλλά και την ασφάλεια των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστολογίου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.

10.5. Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης του ιστολογίου επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία του ιστολογίου, θα πρέπει να ειδοποιήσει το ιστολόγιο εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, το ιστολόγιο να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία του ιστολογίου δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και το ιστολόγιο διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από καιρό εις καιρόν ανάλογα με τις ανάγκες του.

10.6. Το ιστολόγιο λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου τα οποία είναι υπό τον έλεγχό του. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι το ιστολόγιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του ιστολογίου, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) στους οποίους βρίσκεται το ιστολόγιο, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) του ιστολογίου ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στο ιστολόγιο, όσον αφορά το παρόν ιστολόγιο.

11. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ιστολόγιο,  οι παραπάνω όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.