Επιθυμώ Παναγία - Μανώλης Β. Βολουδάκης

Breaking

15/08/2015

Επιθυμώ Παναγία

πόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.

γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;

πιθυμῶ, Παναγία, τά κάλλη τοῦ Παραδείσου, τόν μυρισμόν καί τά ἄνθη, καί τήν τερπνήν εὐωδίαν, καί τάς ᾠδάς τῶν ἀγγέλων, ὅτε ὑμνοῦν τόν Υἱόν σου.

Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο για την σημερινή μέρα, ημέρα της Κοιμήσεως της Παναγίας Μητέρας του Χριστού μας, παρά μόνο την ικεσία μου να συνεχίσει να σκεπάζει το Έθνος μας παρότι δεν το αξίζουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου