Le Monde: Ευρωπαϊκά λάθη και λάθη της "τρόικας" ζυγίζονται πάντα πάνω στην Αθήνα

Ένα άκρως κατατοπιστικό άρθρο της Marie Charrel δημοσιεύει σήμερα η  Γαλλική εφημερίδα "Le Monde"και το οποίο δίνει αρκετές απαντήσεις στην τραγικότητα των όσων βιώνουμε στην χώρα μας τα τελευταία έξη χρόνια. Από τον τίτλο και μόνο βγάζει κανείς εύκολα ως συμπέρασμα αυτό που λέει ο σοφός λαός μας: "στου κασίδη το κεφάλι όλοι κάνουν τον κουρέα". Έτσι λοιπόν και στην Πατρίδα μας επάνω πειραματίζονται οι απανταχού της Ευρώπης οικονομολόγοι! Ένοχοι όμως παραμένουν οι Έλληνες πολιτικοί που το επιτρέπουν και ο Ελληνικός λαός που τους ανέχεται!

Αναλυτικά, ολόκληρο το άρθρο με τίτλο "Errements européens et erreurs de la «troïka» pèsent toujours sur Athènes" (Ευρωπαϊκά λάθη και λάθη της "τρόικας" ζυγίζονται πάντα πάνω στην Αθήνα):

Le taux de chômage en Grèce a atteint 27,5 % de la population active au quatrième trimestre 2013 (soit 1,36 million de chômeurs), contre 26 % à la même époque un an plus tôt, selon les statistiques officielles, publiées jeudi 13 mars. Il s'agit du plus haut niveau de la zone euro, devant l'Espagne (25,8 %), le Portugal (15,3 %) et l'Italie (12,9 %).
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε το 27,5% του εργατικού δυναμικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 (1,36 εκατομμύρια ανέργους), έναντι 26% κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα την Πέμπτη 13 Μαρτίου. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ισπανία (25,8%), η Πορτογαλία (15,3%) και η Ιταλία (12,9%).
Et les chiffres sont encore plus affolants du côté des jeunes. Chez les 15-24 ans, le taux de chômage atteint 57 %. il est de 62,5 % pour les jeunes femmes.
Και οι αριθμοί είναι ακόμα πιο εξωφρενικοί στην πλευρά της νεολαίας. Στις ηλικίες 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 57%. Στις νέες γυναίκες είναι 62,5%.
Selon Eurostat, chez les moins de 25 ans, le taux de chômage se situe à 54,6 % en Espagne, 34,7 % au Portugal, et 24 % en moyenne dans la zone euro.
Σύμφωνα με τη Eurostat, σε λιγότερο από 25 χρόνια, το ποσοστό ανεργίας είναι 54,6% στην Ισπανία, 34,7% στην Πορτογαλία και 24% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ.
C'est dire si les séquelles que la crise a laissées dans le pays d'Homère sont encore profondes.
Αυτό σημαίνει πως τα σημάδια που έχει αφήσει η κρίση στη γη του Ομήρου είναι ακόμα βαθιά.
Mercredi 12 mars, les fonctionnaires grecs ont fait grève pour dénoncer de nouveaux projets de suppressions de postes réclamés par les créanciers internationaux d'Athènes.
Την Τετάρτη 12 Μαρτίου, Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι κατέβηκαν σε απεργία για να διαμαρτυρηθούν για τα νέα μέτρα περικοπών θέσεων εργασίας που απαίτησαν οι διεθνείς πιστωτές της Αθήνας.
L'Etat est pressé par la « troïka » (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international) de supprimer 11 400 postes dans la fonction publique cette année.
Το κράτος πιέζεται από την «τρόικα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για την απομάκρυνση 11.400 εργαζομένων στο δημόσια, εντός του τρέχοντος έτους.
Ce sera la cinquième année consécutive que les effectifs de la fonction publique diminueront, et les syndicats redoutent de nouvelles réductions des salaires et des retraites pour atteindre les objectifs fixés par la troïka en contrepartie de l'aide financière.
Αυτή θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που ο αριθμός των Δημοσίων μειώνεται, και οι συνδικαλιστές φοβούνται περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις για να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η Τρόικα σε αντάλλαγμα της οικονομικής βοήθειας.
«Ils n'arrêteront pas tant que nous ne les arrêterons pas», déclare le syndicat de la fonction publique Adedy, qui était à l'origine de ce nouvel arrêt de travail.
"Δεν θα σταματήσουμε αν δεν σταματήσουν», λέει η ΑΔΕΔΥ, η οποία είναι και ο υποκινητής αυτής της νέας στάσης εργασίας.


Les mesures d'ajustement ont mieux fonctionné à Dublin qu'à Athènes
Τα μέτρα προσαρμογής δούλεψαν καλύτερα στο Δουβλίνο από ό, τι στην Αθήνα
Cela peut sembler paradoxal : alors que la Grèce a été le premier pays à entrer sous assistance de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international), en mai 2010, elle sera probablement le dernier à en sortir.
Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο: ενώ η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που εισήλθε στην υποστήριξη της Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) το Μάιο του 2010, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η τελευταία που θα φύγει.
Pire, alors que l'Irlande a quitté avec succès le plan d'aide fin 2013 et que le Portugal s'apprête à la suivre, tout porte à croire qu'Athènes, dont la dette publique culmine toujours à 170 % du PIB, devra solliciter un nouveau prêt à ses partenaires.
Ακόμη χειρότερα, ενώ η Ιρλανδία έχει αφήσει με επιτυχία το σχέδιο διάσωσης στα τέλη της δεκαετίας του 2013 και η Πορτογαλία ετοιμάζεται να ακολουθήσει, είναι πιθανό  η Αθήνα, της οποίας το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να ανέρχεται σε 170% του ΑΕΠ, θα υποβάλει αίτηση για ακόμα ένα νέο δάνειο από τους εταίρους της.
Et cela, malgré les soutiens financiers déjà reçus : 380 milliards d'euros au total, contre 85 milliards d'euros pour Dublin et 78 milliards pour le Portugal.
Και αυτό, παρά την οικονομική στήριξη που ήδη δόθηκε: 380 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, έναντι 85 δισ. ευρώ στο Δουβλίνο και 78 δισ. ευρώ στην Πορτογαλία.
Face à ce tableau accablant, les économistes sont de plus en plus nombreux à dresser le même constat : «les mesures d'ajustement exigées par la Troïka ont moins bien fonctionné en Grèce qu'en Irlande ou au Portugal», résume Thibault Mercier, spécialiste du pays à BNP Paribas.
Αντιμέτωποι με αυτή την καταδικασμένη τακτική, οι οικονομολόγοι είναι πιο πιθανό να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα: «τα μέτρα προσαρμογής που απαιτήθηκαν από την τρόικα ήταν λιγότερο αποτελεσματικά στην Ελλάδα από ότι στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία», λέει ο Thibault Mercier, ειδικός σε θέματα κρατών στην BNP Paribas.
Certes, la comparaison est délicate, car les fondamentaux structurels de ces économies sont radicalement différents.
Βεβαίως, η σύγκριση είναι δύσκολη, διότι τα διαρθρωτικά μεγέθη των οικονομιών αυτών είναι ριζικά διαφορετικά.
La Grèce était minée par des handicaps majeurs: faible capacité de l'Etat à lever l'impôt, fraude à grande échelle, statistiques officielles truquées, base industrielle atrophiée…
Η Ελλάδα μαστίζεται από σοβαρά μειονεκτήματα: χαμηλή ικανότητα του κράτους να αυξήσει τους φόρους, απάτες μεγάλης κλίμακας, οι επίσημες στατιστικές είναι πλασματικές, ενώ η βιομηχανική βάση είναι σε μαρασμό ...
De même, l'Irlande a plus nettement rebondi que les Etats du sud de la zone euro grâce à sa fiscalité particulièrement attractive pour les entreprises, et à son marché du travail très flexible.
Ομοίως, η Ιρλανδία έχει ανακάμψει σημαντικά σε σχέση με τα νότια κράτη της ζώνης του ευρώ, χάρη στην ιδιαίτερα ελκυστική νομοθεσία για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, και την πολύ ευέλικτη αγορά εργασίας της.


Des effets récessifs sous-estimés
Τα υποτιμημένα αποτελέσματα της ύφεσης
Les créanciers d'Athènes ont toutefois commis deux grandes erreurs qui ont coûté cher au pays. Ils ont d'abord sur-calibrés les efforts réclamés aux Grecs, tout en sous-estimant leur impact sur l'activité.
Ωστόσο, οι πιστωτές της Αθήνας έκαναν δύο μεγάλα λάθη που κοστίζουν ακριβά στη χώρα. Το πρώτο είναι οι υπερβολικές προσπάθειες στην υποστήριξη των Ελλήνων, υποτιμώντας όμως τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη.
Entre 2010 et 2013, Athènes a ainsi redressé son solde public structurel de 16,5 points grâce aux mesures d'austérité mises en œuvre, contre une réduction de 3 points du déficit en Irlande et de 5 points au Portugal.
Μεταξύ του 2010 και του 2013, η Αθήνα έχει ανακτήσει διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο 16,5 μονάδων μέσα από τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται, έναντι μείωσης 3 μονάδων του ελλείμματος στην Ιρλανδία και 5 μονάδων στην Πορτογαλία.
«L'ajustement budgétaire y a été plus important que partout ailleurs», commente Jesus Castillo, spécialiste du pays chez Natixis.
«Η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι περισσότερη από οπουδήποτε αλλού», λέει ο Jesus Castillo, ειδικός σε θέματα κρατών στη Natixis.
Malgré cela, la Troïka misait sur une croissance de 1,1 % en 2012. Dans les faits, le PIB a reculé de 6,4 % : les économistes du FMI et de la Commission européenne n'ont pas mesuré à quel point le plan de rigueur freinerait l'activité, ralentissant d'autant le redressement des finances publiques.
Παρά το γεγονός αυτό, η τρόικα υπολόγιζε την ανάπτυξη στο 1,1% το 2012. Στην πραγματικότητα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,4%: οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν μετρήσει το πώς η λιτότητα καταπνίγει την ανάπτυξη, επιβραδύνοντας όλη την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.
En juin 2013, le FMI a fait son mea culpa sur ce point, en reconnaissant avoir sous-estimé l'impact récessif des mesures d'économie exigées à Athènes.
Τον Ιούνιο του 2013, το ΔΝΤ αποδέχθηκε το λάθος του (mea culpa) στο σημείο αυτό, αναγνωρίζοντας ότι υποτίμησε τις επιπτώσεις της ύφεσης και των μέτρων εξοικονόμησης που απαιτούνται από την Αθήνα.
«Mais la Grèce a payé les pots cassés, car les plans d'ajustement portugais et irlandais qui ont suivi ont été un peu mieux calibrés», commente M. Mercier.
«Ωστόσο, η Ελλάδα έχει πληρώσει τα σπασμένα, επειδή τα σχέδια προσαρμογής που ακολούθησαν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία ήταν λίγο καλύτερα μελετημένα», σχολίασε ο κ. Mercier.


Une restructuration de la dette publique trop tardive
Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους είναι πολύ αργή
Autre erreur commise par les créanciers: divisés sur le sujet, ils ont attendu mars 2012 avant de restructurer la dette du pays, alors que les économistes tiraient la sonnette d'alarme depuis 2010.
Ένα άλλο λάθος που γίνεται από τους πιστωτές: διίστανται σχετικά με το θέμα, περίμεναν μέχρι το Μάρτιο του 2012 για να αναδιαρθρώσουν το χρέος της χώρας, ενώ οι οικονομολόγοι έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου από το 2010.
A l'époque, des chercheurs du think tank bruxellois Bruegel avaient publié une note expliquant qu'un effacement partiel de la dette hellénique était inévitable. Et qu'attendre avant d'agir ne ferait qu'en augmenter le coût.
Εκείνη την εποχή, οι ερευνητές στο Bruegel, think tank των Βρυξελλών, είχαν δημοσιεύσει ένα επεξηγηματικό σημείωμα λέγοντας πως η μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους ήταν αναπόφευκτη και την περίμεναν πριν την εφαρμογή των μέτρων που μοιραία θα αύξανε το κόστος.
C'est pourtant bien ce qui s'est produit: les partenaires de la zone euro ont hésité trop longtemps. De longs mois pendant lesquels les investisseurs, paniqués à l'idée que la Grèce finisse par quitter la monnaie unique, ont fui le pays en masse, tandis que les entreprises ont gelé leurs investissements.
Κι όμως, αυτό συνέβη: οι εταίροι της ζώνης του ευρώ έχουν διστάσει πάρα πολύ καιρό. Για πολλούς μήνες κατά τους οποίους οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν στην ιδέα ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει τελικά το ενιαίο νόμισμα, παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο μετανάστευσης εκτός της χώρας, ενώ οι εταιρείες έχουν παγώσει τις επενδύσεις τους.
Sans parler de la panique bancaire. Entre fin 2009 et juin 2012, les dépôts des résidants grecs, particuliers et entreprises, ont fondu de 250 à 160 milliards d'euros !
Για να μην αναφέρουμε το τραπεζικό πανικό. Από τα τέλη του 2009 μέχρι και τον Ιούνιο του 2012, οι καταθέσεις των Ελλήνων κατοίκων, τα άτομα και οι επιχειρήσεις έχουν αποσύρει από 250 έως 160 εκατομμύρια ευρώ!
Privées de ces liquidités, les banques ont suspendu les financements aux PME, qui ont fait faillite par milliers. Un gâchis regrettable, jugent nombre d'experts.
Στερούμενες ρευστότητας, οι τράπεζες έχουν αναστείλει τη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει κατά χιλιάδες. Ένα ατυχές χάος, κατά τους ειδικούς.
«Si on avait agi dès 2010, la récession aurait probablement été moins violente», explique André Sapir, économiste à l'institut Bruegel.
«Αν είχαμε κάνει (εννοεί το κούρεμα του χρέους) το 2010, η ύφεση θα ήταν ενδεχομένως λιγότερο βίαιη», λέει ο André Sapir, οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Bruegel.
A la décharge de la troïka, il n'existait aucun mécanisme de sauvetage communautaire permettant de faire face à la faillite d'un pays membre lorsque la crise des dettes souveraines a frappé.
Στο υπόμνημα της τρόικας αναφέρεται πως δεν υπήρχε μηχανισμός διάσωσης σε επίπεδο ΕΕ για να αντιμετωπίσει την αποτυχία μιας χώρας μέλους, σε περίπτωση που δεχόταν πλήγμα προερχόμενο από την κρίση του δημόσιου χρέους.
Les dirigeants de la zone euro ont donc dû inventer une réponse sur le tas, forcément imparfaite. Reste que leurs hésitations expliquent en partie pourquoi la baisse des salaires, qui permet aujourd'hui aux exportations espagnoles et portugaises de rebondir, ne produit pas les mêmes effets en Grèce.
Οι ηγέτες της ζώνης του ευρώ έπρεπε να εφεύρουν μια αντίδραση στο γεγονός, η οποία αναγκαστικά θα ήταν ατελής. Ακόμα, τους δισταγμούς τους να εξηγήσουν εν μέρει γιατί η μείωση των μισθών, η οποία επιτρέπει πλέον σε ισπανικές και πορτογαλικές εξαγωγές να εκτοξευθούν, δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στην Ελλάδα.
Pire, le pays a moins exporté en 2013 qu'en 2012 ! Motif ? Les faillites d'entreprises ont été si nombreuses que les gains de compétitivité permis par la baisse des rémunérations ne suffisent pas à compenser l'effondrement du nombre de PME exportatrices.
Ακόμη χειρότερα, η χώρα εξήγαγε λιγότερα το 2013 σε σχέση με το 2012! Ο λόγος; Οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων ήταν τόσο πολλές, ώστε τα κέρδη ανταγωνιστικότητας που προήλθαν από τους χαμηλότερους μισθούς δεν ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν την κατάρρευση του αριθμού των εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Από το Blogger.