Ποιον θέλει ο Πούτιν για πρόεδρο της Ουκρανίας;

Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι τελικά να καταλάβει κανείς τις προθέσεις και τα σχέδια της Ρωσίας. Αρκεί να διαβάσει κανείς το άρθρο του Anatoly Medetsky στους χτεσινούς (7/3/2014) Moscow Times και θα καταλάβει πολλά. 

Η Μόσχα, αυτή τη στιγμή, τηρεί στάση αναμονής. Δεν αφήνει να διαρρεύσει τίποτε από τις προθέσεις προς τα έξω, καθιστώντας δύσκολο έως αδύνατο στους αντιπάλους της να προβλέψουν την επόμενη κίνησή της. 

Γράφει λοιπόν ο Medetsky στο άρθρο του με τίτλο "Ποιον θέλει ο Πούτιν για πρόεδρο της Ουκρανίας;":

In May, Ukraine will elect a president, whose history with Russia and perception by the Kremlin could advance or delay the cooling of relations with Kiev.
Τον Μάιο, η Ουκρανία θα εκλέξει πρόεδρο, του οποίου η προϊστορία με τη Ρωσία καθώς και η άποψη του Κρεμλίνου για αυτόν, θα παίξει ρόλο στο αν θα προωθήσει ή θα καθυστερήσει την αποκατάσταση των σχέσεων με το Κίεβο.
It is far from obvious which of the current possible top contenders would be more palatable to President Vladimir Putin, but observers in Kiev and Moscow have taken some educated guesses.
Δεν είναι καθόλου προφανές ποιος από τους πιθανούς επικρατέστερους υποψηφίους θα είναι πιο αποδεκτός από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά οι παρατηρητές στο Κίεβο και τη Μόσχα κάνουν ήδη κάποιες μελετημένες εικασίες.
Confectionary tycoon and independent member of parliament Petro Poroshenko currently leads the presidential race with 21 percent of voters supporting him, according to a poll completed on Tuesday by Ukrainian pollster Sotsis. Worth an estimated $1.3 billion, Poroshenko threw his weight behind closer ties with the European Union and strongly backed the protests that forced former President Viktor Yanukovych to flee his capital on Feb. 22. He took up the title of minister of trade and economic development in the current Cabinet.
Ο μεγιστάνας της ζαχαροπλαστικής και ανεξάρτητο μέλος του κοινοβουλίου Petro Poroshenko οδηγεί σήμερα την προεδρική κούρσα με 21% των ψηφοφόρων να τον υποστηρίζουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη από την Ουκρανική εταιρεία δημοσκοπήσεων Sotsis. Έχοντας περιουσία που ανέρχεται σε αξία περίπου στο 1.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Poroshenko έριξε το βάρος του στη σύσφιξη στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστήριξε σθεναρά τις διαμαρτυρίες που ανάγκασαν τον πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς να εγκαταλείψει τη θέση του, στις 22 Φεβρουαρίου. Πήρε τον τίτλο του Υπουργού Εμπορίου και του Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.
Like all top political leaders in Ukraine, he stands firmly against a partitioning of the country — a threat that apparently materialized with the vote of the Crimean parliament on Thursday to accede to Russia — but Poroshenko may hold an additional grudge. Russia effectively banned his Roshen chocolates from its market last year, citing safety concerns, in what was widely believed to be a campaign to highlight the dependence of Ukrainian businesses on exports to Russia and bully the country out of signing an association agreement with the EU.
Όπως όλοι οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες στην Ουκρανία, στέκεται σταθερά ενάντια στο διαμελισμό της χώρας  -μια απειλή που προφανώς υλοποιείται με την ψήφο του κοινοβουλίου της Κριμαίας την Πέμπτη για να προσχωρήσει στη Ρωσία- αλλά ο Poroshenko έχει κι έναν επιπλέον λόγο να εκδηλώσει μνησικακία. Η Ρωσία απαγόρευσε άμεσα την διάθεση στις Roshen σοκολάτες του στην αγορά το προηγούμενο έτος, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Ευρέως πιστεύεται ότι είναι μια εκστρατεία για να τονίσει την εξάρτηση των Ουκρανικών επιχειρήσεων για εξαγωγές προς τη Ρωσία και να εκφοβίσει τη χώρα στην περίπτωση υπογραφής μιας συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
"Poroshenko would be the biggest challenge [to Russia]," said Vitaly Bala, chief of the Agency for Situation Modeling, a political consultancy in Kiev. "He is a stalwart proponent of association with Europe, and he had those business problems."
"Ο Poroshenko θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση [για τη  Ρωσία]," δήλωσε ο Vitaly Bala, επικεφαλής του Οργανισμού για την Μοντελοποίηση Καταστάσεων, ενός πολιτικά συμβουλευτικού στο Κίεβο. «Αυτός είναι ένας πιστός υποστηρικτής της ένωσης με την Ευρώπη, και είχε κι ο ίδιος αντιμετωπίσει αυτά τα επιχειρησιακά προβλήματα."
The popular uprising in Kiev began after Yanukovych abruptly backed out of a planned association deal with the EU, which would have opened the way for more bilateral trade. Moscow warned that it would have harmed the Ukraine's ties with Russia.
Η λαϊκή εξέγερση στο Κίεβο ξεκίνησε μετά την απότομη υποχώρηση του Γιανουκόβιτς σε με μια προγραμματισμένη συμφωνία ένωσης με την Ε.Ε., η οποία θα ανοίξει το δρόμο σε επιπλέον διμερές εμπόριο. Η Μόσχα προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα ζημίωνε τους δεσμούς της Ουκρανίας με τη Ρωσία.
Yury Yakimenko, an analyst at the Razumkov Center, a Kiev think tank, said Moscow's heavy-handed posture would leave a bad aftertaste with any Ukrainian president, but Poroshenko, as a foreign minister in one of the country's previous Cabinets, has the skills to overcome rifts.
Ο Yury Yakimenko, αναλυτής του Razumkov Center, ενός πολιτικο-οικονομικού οργανισμού στο Κίεβο, είπε ότι η αδέξια στάση της Μόσχας θα αφήσει μια κακή «γεύση» στον οποιονδήποτε Ουκρανό πρόεδρο, αλλά ο Poroshenko, ως Υπουργός Εξωτερικών σε μία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της χώρας, έχει τα προσόντα για να ξεπεραστούν οι ρήξεις.
Ranking second in the Sotsis poll is former boxing champion Vitaly Klitschko, another hero of the massive anti-government protests, who leads the Ukrainian Democratic Alliance for Reform party and is a member of the parliament. He could muster 15 percent of the vote, Sotsis found.
Δεύτερος στην κατάταξη της ψηφοφορίας της Sotsis είναι ο πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας Vitaly Klitschko, ένας άλλος «ήρωας» των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο οποίος ηγείται του κόμματος της Ουκρανικής Δημοκρατικής Συμμαχίας για τη Μεταρρύθμιση και είναι και μέλος του κοινοβουλίου. Αυτός θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 15% των ψήφων,  κατά την Sotsis.
As a relative novice in politics, Klitschko will be able to build personal relations with Putin from a clean slate, Bala said.
Ως σχετικά αρχάριος στην πολιτική, ο Klitschko θα είναι σε θέση να χτίσει προσωπικές σχέσεις με τον Πούτιν από την αρχή, είπε ο Bala.
But Dmitry Orlov, a Moscow-based political analyst close to the Kremlin, said Putin was likely to react badly to Klitschko. The former boxer made a number of distinctly anti-Russian statements during the standoff between the crowd and the government on Kiev's Independence Square, Orlov said. He did not elaborate.
Αλλά ο Dmitry Orlov, ένας πολιτικός αναλυτής που εδρεύει στη Μόσχα κοντά στο Κρεμλίνο, είπε ότι ο Πούτιν είναι  πιθανό να αντιδράσει άσχημα με τον Klitschko. Ο πρώην πυγμάχος έκανε μια σειρά από σαφώς αντι-Ρωσικές δηλώσεις κατά την αντιπαράθεση μεταξύ του πλήθους και της κυβέρνησης στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, είπε ο Orlov. Όμως, δεν επεκτάθηκε.
Next in the poll, with 10 percent of the vote, was Yulia Tymoshenko, the chairwoman of the Fatherland Party, who was released from jail by parliament following Yanukovych's flight to Russia. In the 2010 presidential elections, Tymoshenko narrowly lost in a runoff to Yanukovych, and soon found herself convicted of fraud for her part in concluding a gas-trade deal with Russia when she was prime minister under former President Victor Yushchenko.
Επόμενη στη δημοσκόπηση, με 10%, ήταν η Yulia Tymoshenko, η πρόεδρος του κόμματος «Πατρίδα», η οποία απελευθερώθηκε από τη φυλακή από το κοινοβούλιο, μετά από την πτήση του Γιανουκόβιτς στη Ρωσία. Στις προεδρικές εκλογές του 2010, η Τιμοσένκο έχασε στα σημεία στις επαναληπτικές εκλογές από τον Γιανουκόβιτς, και σύντομα βρέθηκε καταδικασμένη για απάτη, συνάπτοντας εμπορική συμφωνία ανταλλαγής αερίου με τη Ρωσία, όταν ήταν πρωθυπουργός υπό τον πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιούσενκο.
Moscow expressed displeasure over her incarceration at the time, and Putin described her earlier this week as being a reasonable partner.
Η Μόσχα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την φυλάκισή της την εποχή εκείνη, και ο Πούτιν την περιέγραψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ως λογική εταίρο.
On Tuesday, during his first news conference after winning parliamentary permission to invade Ukraine, Putin recalled that as Ukraine's prime minister, Tymoshenko agreed to several deals with Russia, although she was argumentative.
Την Τρίτη, κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του στο κοινοβούλιο που αφορούσε στην άδεια να εισβάλει Ουκρανία, ο Πούτιν υπενθύμισε ότι ως πρωθυπουργός της ΟυκρανίαςΤιμοσένκο συμφώνησε σε διάφορες συμφωνίες με τη Ρωσία, παρόλο που ήταν διαλεκτική.
"On the whole, it was constructive work," Putin said.
"Σε γενικές γραμμές, ήταν εποικοδομητική δουλειά», είπε ο Πούτιν.
But precisely because of these compromises, Tymoshenko might be pressed at home, if elected as president, to adopt a more hardline approach to prove that she has more of a backbone now, Bala said.
Αλλά ακριβώς λόγω αυτών των συμβιβασμών, η Τιμοσένκο μπορεί να πιεστεί στο εσωτερικό, αν εκλεγεί πρόεδρος, να υιοθετήσει μια πιο σκληροπυρηνική προσέγγιση για να αποδείξει ότι έχει περισσότερο από ένα γερό στήριγμα τώρα, είπε ο Bala.
Gleb Pavlovsky, an independent political analyst in Moscow, said Tymoshenko was "more understandable" for Putin.
Ο Gleb Pavlovsky, ένας ανεξάρτητος πολιτικός αναλυτής στη Μόσχα, δήλωσε ότι η Τιμοσένκο ήταν "πιο κατανοητή" για τον Πούτιν.
Putin expressed willingness at the same news conference to work with anyone who is not a "downright criminal."
Ο Πούτιν εξέφρασε προθυμία, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, για να συνεργαστεί με κάποιον που δεν είναι «ποινικοποιημένος».
No. 4 in the poll was Serhiy Tihipko, member of parliament representing runaway President Viktor Yanukovych's Party of Regions. Tihipko, who is also a businessman worth $1 billion, could garner 7 percent of the vote, the poll found. He made his first money in banking, and later invested in various businesses ranging from real estate to machinery.
Τέταρτος στη δημοσκόπηση ήταν ο Serhiy Tihipko, μέλος του κοινοβουλίου που εκπροσωπεί την πλευρά του απελθόντος προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, του κόμματος των Περιφερειών. Ο Tihipko, ο οποίος είναι επίσης ένας επιχειρηματίας με περιουσία αξίας 1 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 7% των ψήφων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Έκανε τα πρώτα του χρήματα στον τραπεζικό τομέα, και στη συνέχεια επενδύοντας σε διάφορες επιχειρήσεις από real estate μέχρι μηχανήματα.
Despite coming from a party that used to be largely pro-Russian, Tihipko would likely refuse to swallow the secession of the Crimean peninsula, said Volodymyr Fesenko, director of Kiev-based political studies center Penta.
Παρά το ότι προέρχεται από ένα κόμμα το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό φιλορωσικό, ο Tihipko πιθανότατα θα αρνηθεί να δεχτεί την απόσχιση της χερσονήσου της Κριμαίας, δήλωσε ο Volodymyr Fesenko, διευθυντής του κέντρου πολιτικών μελετών Penta με βάση το Κιέβο.
Fesenko predicted that the worsening of the situation in the Crimea, where troops without any insignia but thought to be Russian are in absolute control, could lead to the suspension of any high-level contacts between Kiev and Moscow for years.
Ο Fesenko προέβλεψε ότι η επιδείνωση της κατάστασης στην Κριμαία, όπου τα στρατεύματα είναι μεν χωρίς διακριτικά αλλά πιστεύεται ότι τον απόλυτο έλεγχο έχουν οι Ρώσοι, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή οποιωνδήποτε επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για χρόνια.
"The wound would run too deep," he said.
«Η πληγή είναι πολύ βαθιά», είπε.
No one has yet publicly announced ambitions to run for president in Ukraine. The position will also be significantly less powerful than during Yanukovych's tenure — the parliamentarians reinstated a previous version of the Constitution that empowers the prime minister and the parliament following the toppling of the Yanukovych government.
Κανείς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει δημοσίως φιλοδοξία για να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στην Ουκρανία. Η θέση θα είναι επίσης σημαντικά λιγότερο ισχυρή από ό,τι κατά τη διάρκεια της θητείας του Γιανουκόβιτς μιας και οι βουλευτές μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, επανέφεραν μια προηγούμενη έκδοση του Συντάγματος, το οποίο ενδυναμώνει τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο.
Yakimenko said he expected the presidential elections to have two rounds, as no candidate will be able to gain an absolute majority in the first vote.
Ο Yakimenko είπε ότι εκτιμάει πως οι προεδρικές εκλογές θα έχουν δύο γύρους, καθώς κανένας υποψήφιος δεν θα είναι σε θέση να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία.
The Sotsis agency polled about 2,000 people from Feb. 25 to March 4. The survey has a margin of error of 2.2 percent.
Στη δημοσκόπηση της Sotsis ρωτήθηκαν περίπου 2.000 άτομα από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 4 Μαρτίου. Η έρευνα έχει περιθώριο λάθους 2,2%.
Από το Blogger.