Τι ξέρετε για την Ευρώπη;

Αλήθεια, ξέρετε καλά ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Φαντάζομαι πως όχι, τουλάχιστον σε λεπτομέρειες. Διαβάστε, λοιπόν, ποια είναι η Ε.Ε. και τι αποφάσεις έλαβε βασιζόμενη στην περιβόητη έκθεση της Ulrike Lunacek:

...Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέσο ολοκληρωμένης πολιτικής είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Από τον Ιανουάριο του 2011, έχει διατυπώσει το συγκεκριμένο αίτημα δεκάκις σε διάφορα ψηφίσματα, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται ένα προσχέδιο μιας τέτοιας ολοκληρωμένης πολιτικής.
Η χάραξη ενός χάρτη πορείας υπαγορεύεται από ισχυρά επιχειρήματα σε νομικό, πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. Σε νομικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καταπολεμήσει τις διακρίσεις κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της (άρθρο 10 της ΣΛΕΕ) και απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων). Η νομική αυτή απαίτηση έχει ήδη διατυπωθεί ρητώς σε ολοκληρωμένες πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων, της αναπηρίας και της ένταξης των Ρομά· πρέπει πλέον να θεσπισθεί και για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
Σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει υποστήριξη στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, έντεκα εκ των οποίων προέβησαν σε επίσημη έκκληση για έναν τέτοιο χάρτη πορείας τον Μάιο του 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι έχουν ήδη αναληφθεί δράσεις για τη διασφάλιση της ισότητας σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, αλλά οι ενέργειες αυτές υπολείπονται σε ποιότητα σε σύγκριση με τη συνολική προσέγγιση από την οποία επωφελούνται άλλες ομάδες. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλο και περισσότερα παρόμοια σχέδια σε εθνικό επίπεδο (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρίσκεται υπό συζήτηση στη Λετονία), ως μέρος ευρύτερων εθνικών σχεδίων ισότητας (Κροατία, Πορτογαλία) ή σε περιφερειακό επίπεδο (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία).
Τέλος, σε επίπεδο στρατηγικής τα δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη ενός τέτοιου χάρτη πορείας. Η έρευνα για τους ΛΓΑΤ που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2013 δείχνει ότι το 47% των ΛΓΑΤ θεώρησε ότι αντιμετώπισε διακριτική εις βάρος του μεταχείριση ή παρενόχληση κατά το τελευταίο έτος, εκ των οποίων τις περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διακριτική εις βάρος τους μεταχείριση είχαν οι λεσβίες (55%), οι νέοι (57%) και οι φτωχότεροι ΛΓΑΤ (52%)· το 26% δέχθηκαν επίθεση ή απειλήθηκαν με βία λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους (το 35% μεταξύ τρανς ατόμων)· μόνο το 10% αισθάνονται αρκετά ασφαλείς ώστε να καταγγείλουν τις διακρίσεις στην αστυνομία, και μόνο το 22% καταγγέλλουν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης· το 32% υφίστανται εις βάρος τους διακρίσεις στη στέγαση, στην εκπαίδευση ή κατά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, σε αγαθά ή υπηρεσίες· και το 20% αντιμετωπίζουν διακριτική εις βάρος τους μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος (το 29% μεταξύ των τρανς ατόμων).

Με βάση την παραπάνω εισηγητική έκθεση η Minodora Cliveti γνωμοδότησε και έκανε τις εξής προτάσεις:

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι διακρίσεις εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων ορίζονται δυνάμει της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, αλλά νοούνται ως συναποτελούσες κοινωνικό κίνημα και ότι, σε επίπεδο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τα διεμφυλικά άτομα εμπίπτουν στο πεδίο του κινήματος των ΛΟΑΔΜ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί) και όχι στο κίνημα της ισότητας των φύλων·
B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεμφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές διακρίσεις λόγω φύλου, εντός και εκτός της αγοράς εργασίας, και ότι σε πολλά κράτη μέλη είτε δεν έχουν πρόσβαση σε οργανώσεις με δράση στον τομέα της ισότητας των φύλων ή με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή τη διαχείριση μεμονωμένων καταγγελιών για διακρίσεις λόγω φύλου, είτε οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες και δεξιότητες προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους ή να διαχειριστούν τις καταγγελίες τους, ενώ οι οργανώσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες ή ενημερωμένες ώστε να διαχειρίζονται περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου εις βάρος διεμφυλικών ατόμων·
1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των διεμφυλικών ατόμων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς ούτε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ούτε από φορείς ισότητας που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναθέσουν καθήκοντα σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και φορείς ισότητας που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι οι οργανώσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης είναι επαρκώς εξοπλισμένες και ενημερωμένες ώστε να διαχειρίζονται καταγγελίες σχετικά με διακρίσεις λόγω φύλου εις βάρος διεμφυλικών ατόμων·
2.  ζητεί από την Επιτροπή και τις επιτροπές του Κοινοβουλίου να ενσωματώνουν τη διάσταση των διεμφυλικών ατόμων στο έργο τους, για παράδειγμα σε τομείς όπως τα πολιτικά δικαιώματα, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η απασχόληση·
3.  τονίζει την ανάγκη για τήρηση και διασφάλιση της αρχής της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου, τη φυλή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους·
4.  τονίζει το καθεστώς αφάνειας των μεσοφυλικών ατόμων στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και την έλλειψη γνώσεων και έρευνας σε αυτόν τον τομέα· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, και ιδίως όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, να ενταθούν οι προσπάθειες για να υπάρξει νομοθετικό έργο για την ισότητα·
5.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την προστασία των ΛΟΑΔΜ από τις ομοφοβικές εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας σε βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· επισημαίνει την συχνά αρνητική εικόνα που έχει η κοινή γνώμη για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην εξάλειψη των αντιλήψεων αυτών· τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·
6.  τονίζει ότι οι λεσβίες συχνά υφίστανται σωρευτικές διακρίσεις (ως γυναίκες και ως λεσβίες) και ότι οι δράσεις στήριξης της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ θα πρέπει να συνοδεύονται με δράσεις για την ίση μεταχείριση γυναικών και κοριτσιών προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα, μη διακριτική μεταχείριση και εξάλειψη της βίας εις βάρος των λεσβιών·
7.  επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές και πρακτικές με στόχο να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και να προωθηθούν πολιτικές για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, παράλληλα με πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της πλήρους ενσωμάτωσης και του σεβασμού του προσωπικού ΛΟΑΔΜ στον χώρο εργασίας·
8.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρέχονται στα άτομα ΛΟΑΔΜ επιλογές όσον αφορά την αναπαραγωγή και υπηρεσίες που αφορούν τη γονιμότητα, σε πλαίσιο που δεν θα εισάγει διακρίσεις·
9.  υπογραμμίζει ότι η σεξουαλική αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και προβάλλουν μια θετική εικόνα για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, με σκοπό την αποτελεσματική στήριξη και προστασία των δικαιωμάτων των νεαρών ΛΟΑΔΜ·
10. υπογραμμίζει την ανάγκη να δίδεται έμφαση, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης επαγγελματιών στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας και ιατρικής περίθαλψης, με τη διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων ενσωματωμένων στα προγράμματα σπουδών, στη σημασία που έχει ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των ΛΟΑΔΜ, καθώς και στις ειδικές ανάγκες και επιλογές τους όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη·
11. ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ιδίως τα διεμφυλικά άτομα έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού φύλου, μεταξύ άλλων σε ψυχολογική, ενδοκρινολογική και χειρουργική εμπειρογνωσία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για διεμφυλικούς, χωρίς να υπόκεινται σε παράλογες απαιτήσεις·
12. καταδικάζει την αναγκαστική στείρωση διεμφυλικών ατόμων, η οποία εξακολουθεί να διενεργείται σε ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί να σταματήσει αμέσως αυτή η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
13. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν τον σεβασμό και την ενσωμάτωση των ΛΟΑΔΜ στο σχολείο και να προωθήσουν τη διάδοση αντικειμενικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα· εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο εκφοβισμού που απειλεί τα νεαρά άτομα ΛΟΑΔΜ και όσους θεωρούνται ΛΟΑΔΜ· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους·
14. υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των πολιτικών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, όλες τις μορφές γάμου, συμφώνων συμβίωσης και γονικής ιδιότητας που έχουν συναφθεί αλλού και αφορούν ανθρώπους που κατοικούν ή εργάζονται εντός των συνόρων τους και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται·
15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους προσαρμογής του οικογενειακού τους δικαίου βάσει των σημερινών μεταβαλλόμενων οικογενειακών προτύπων και μορφών και να επιτρέπουν να έχουν τα παιδιά περισσότερους από δύο γονείς (ή νόμιμους κηδεμόνες), καθώς αυτό θα παρείχε νέες δυνατότητες για την αναγνώριση των οικογενειών «ουράνιο τόξο», των οικογενειών ΛΟΑΔ και των ανασυγκροτημένων οικογενειών·
16. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των μόνων γυναικών και των λεσβιών σε θεραπείες γονιμότητας και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή·
17. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης στην πράξη, με τη διασφάλιση της δυνατότητας λήψης και διάδοσης πληροφοριών σε θέματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου σε όλες τις μορφές έκφρασης, όπως ο Τύπος, οι δημοσιεύσεις, οι προφορικές και γραπτές δηλώσεις, οι τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη σεβασμού των ελευθεριών του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι για όλα τα άτομα ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να διευκολύνουν τις προσπάθειες των ΛΟΑΔΜ να διοργανώνουν εκδηλώσεις όπως παρελάσεις ομοφυλοφίλων (gay pride), καθώς μέσω αυτών μπορεί να ευαισθητοποιηθεί το κοινό όσον αφορά τα θέματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ και να ενισχυθεί η θέση τους·
18. επισημαίνει τη σημαντική έλλειψη δεδομένων και έρευνας σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν τα άτομα ΛΟΑΔΜ, την κλίμακα των προβλημάτων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται· επισημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής και για την ιεράρχηση των δράσεων κατά προτεραιότητα και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και να ενεργήσουν αναλόγως·
19. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συγκέντρωση και ανάλυση των σχετικών ποσοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τακτικές έρευνες με αντικείμενο την έκταση των φαινομένων κακοποίησης και θυματοποίησης των ατόμων ΛΟΑΔΜ.

Υπόσχομαι να επανέλθω και να παρουσιάσω κι άλλα στοιχεία από αυτά που θα αλλάξουν τις ζωές όλων μας! Γιατί και πάλι πρώτα ψηφίσαμε και κατόπιν εορτής...προβληματιζόμαστε!

1 σχόλιο:

 1. Τρελαντώνης28 Μαΐου, 2014 20:19

  Έχει κατατεθεί τόσο μακροσκελες αρθρο...με προτασεις και απαιτησεις..για τα δικαιωματα των καρκινοπαθων πχ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; η αλλων ευπαθων ομαδων;; που δε μπορουν να βγαλουν τη μερα τους;;;;;;

  1- ποσοι ειναι επιτελους ολοι αυτοι να μας πει καποιος!!

  2- πόσα ειναι τα ορφανα ! ας μας βρει καποιος και πόσοι ζουν κατω απο το όριο της φτωχειας και αστεγοι;;;;

  Δεν ειδα πουθενα τοση ανησυχια για αυτους και για τους τοσους αρρωστους ;;;;;;;;;;; χωρις περιθαλψη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Μονο καπου εγραψε αυτη για αναπηρια..και ολη την αλλη ωρα ελεγε..για τα δικα της

  Πρωτα προεχει να λυσουμε ολα τα αλλα και μετα να ασχολουμαστε με τις μπουρδες σου κυρα μου..

  αμα δεν αντεχεις να σε κοροιδευονυ που εισαι γκει μην εισαι τοτε!

  εεε ρεεε και δε παμεεεεεεε καλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Από το Blogger.