Θα αποσχιστεί η Κριμαία από την Ουκρανία;

Με τον τίτλο "Θα αποσχιστεί η Κριμαία από την Ουκρανία", ο Yuri Girenko έγραψε στην Vzglyad ένα άρθρο που έχει αρκετά ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην Κριμαία. Η ουσία είναι πως πάντα η Κριμαία ήταν ή αυτόνομη ή προσαρτημένη στη Ρωσία. Αυτή η μετά-μοντέρνα τακτική της Ε.Ε., δηλαδή να διαιρεί κράτη που δεν έχουν λόγο και δεν το επιθυμούν (βλ. Τσεχοσλοβακία) και να προσπαθεί να ενώσει ετερόκλιτα στοιχεία (Κριμαία και Ουκρανία), δικαιολογείται και εξηγείται μόνο από την αλαζονική και ιμπεριαλιστική πολιτική της.

Παραθέτω το άρθρο από την Russia beyond the headlines:

The region is closely tied to Russia, leading some to suggest it could be the point where Ukraine breaks apart
Η περιοχή είναι στενά συνδεδεμένη με τη Ρωσία, οδηγώντας αρκετούς στο να προτείνουν να αποτελέσει το σημείο στο οποίο θα τελειώνει η Ουκρανία
On the night of Feb. 27, unidentified armed men seized the buildings of the parliament and cabinet of ministers in the southern Ukrainian region of Crimea. Russian flags have been hoisted over both buildings.
Τη νύχτα της 27ης Φεβρουαρίου, άγνωστοι ένοπλοι κατέλαβαν τα κτίρια του κοινοβουλίου και του συμβουλίου των υπουργών στη νότια Ουκρανία, στην περιοχή της Κριμαίας. Και στα δύο κτίρια, υψώθηκαν Ρωσικές σημαίες.
The action indicates that the confrontation between the supporters and opponents of the change of government in Kiev has shifted from the Ukrainian capital to Crimea.
Η ενέργεια αυτή δείχνει ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων της αλλαγής της κυβέρνησης στο Κίεβο έχει μετατοπιστεί από την Ουκρανική πρωτεύουσα στην Κριμαία.
Outside observers fear that the action in Crimea could indicate the first step in the break-up of the country. 
Εξωτερικοί παρατηρητές φοβούνται ότι η δράση στην Κριμαία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει  το πρώτο βήμα για τη διάλυση της χώρας.


How Crimea became part of Ukraine
Πώς η Κριμαία προσαρτήθηκε στην Ουκρανία
During its long history, Crimea has belonged to various countries and for a while was even independent. In 1441, Crimea became an independent state ruled by a Tatar Khan, but its independence did not last long.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η Κριμαία ανήκε σε διάφορες χώρες και για ένα διάστημα ήταν ακόμη και ανεξάρτητη. Το 1441, η Κριμαία έγινε ανεξάρτητο κράτος υπό τον Τάταρο Khan, αλλά η ανεξαρτησία της δεν κράτησε πολύ.
In 1475 the Khan became a vassal of the Ottoman Empire. For three centuries, the Crimean Tatars were ruled by the Ottomans, although they had broad autonomy. They protected the Ottoman Empire from attack from the north, and ensured a constant influx of slaves. In 1774, after yet another Russian-Turkish war, the Crimean Khan became the vassal of the Russian rather than Ottoman empire.
Το 1475 ο Χαν έγινε υποτελής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τρεις αιώνες, οι Τάταροι της Κριμαίας είχαν αποκλειστεί από τους Οθωμανούς, παρά το γεγονός ότι είχαν ευρεία αυτονομία. Προστάτευαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από επιθέσεις από το Βορρά και εξασφάλισαν μια σταθερή εισροή των σκλάβων. Το 1774, μετά από έναν ακόμη Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο, ο Khan της Κριμαίας έγινε η υποτελής της Ρωσικής αντί της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Up until 1944, Crimea had a mixed Russian and Tatar population. It was occupied by the Germans on two occasions (in 1918 and in 1941-1944). During the Bolshevik Revolution the Tatars tried to restore their independent state, but in the end, Crimea became part of Soviet Russia.
Μέχρι το 1944, η Κριμαία είχε μικτό πληθυσμό αποτελούμενο από Ρώσους και Τατάρους. Καταλήφθηκε από τους Γερμανούς σε δύο περιπτώσεις (1918 και 1941-1944). Κατά τη διάρκεια της μπολσεβίκικης επανάστασης οι Τάταροι προσπάθησαν να επανιδρύσουν το ανεξάρτητο κράτος τους, αλλά στο τέλος, η Κριμαία έγινε μέρος της Σοβιετικής Ρωσίας.
The government in Moscow favoured the Tatars, and the peninsula became an autonomous republic. But after World War II and the German occupation, during which the Tatars collaborated with the Germans, they fell victim to Moscow's wrath and were deported to the east.
Η κυβέρνηση της Μόσχας ευνόησε τους Τατάρους, και η χερσόνησος έγινε αυτόνομη δημοκρατία. Όμως, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανική κατοχή, κατά την οποία οι Τάταροι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, έγιναν (δικαίως) αποδέκτες του θυμού της Μόσχας και απελάθηκαν στα ανατολικά.
In 1954, Crimea was stripped of its status as an autonomous republic and was made an administrative part of Ukraine. The decision was made in honour of the 300th anniversary of the Pereyaslav Council, which approved the reunification of Ukraine and Russia. In truth, however, Crimea's geographic location had much to do with the move. It is easier to run the peninsula from Kiev than from Moscow.
Το 1954, Κριμαία έχασε την αυτονομία της και έγινε ένα διοικητικό τμήμα της Ουκρανίας. Η απόφαση αυτή έγινε προς τιμήν της 300ης επετείου του Συμβουλίου του Pereyaslav, το οποίο ενέκρινε την επανένωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην πραγματικότητα, όμως, η κίνηση αυτή είχε να κάνει με τη γεωγραφική θέση της Κριμαίας. Είναι πιο εύκολο να διασχίσει κανείς τη χερσόνησο από το Κίεβο από ό, τι από τη Μόσχα.


The Crimean near-war
Ο πρόσφατος πόλεμος στην Κριμαία
In the 1990s there was a lot of tension in and around Crimea. After independence, Ukraine tried a policy of Ukrainisation of the peninsula, which caused a lot of resistance among the local population. The Tatars, who were given the right to return to Crimea, tried to use the turmoil to restore their lost lands and privileges. The most contentious issue was the main base of the Soviet Black Sea Fleet in Sebastopol.
Στη δεκαετία του 1990 υπήρχε μεγάλη ένταση μέσα και γύρω από την Κριμαία. Μετά την ανεξαρτησία της, η Ουκρανία δοκίμασε μια πολιτική «Ουκρανοποίησης» της χερσονήσου, η οποία προκάλεσε μεγάλη αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό. Οι Τάταροι, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην Κριμαία, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την αναταραχή για να επανακτήσουν τα χαμένα εδάφη και τα προνόμιά τους. Το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα ήταν η κύρια βάση του σοβιετικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη.
In the end, Crimea did not break away from Ukraine, but it was given special privileges. Of all the Ukrainian provinces, it is the only one that has the status of an autonomous republic. Crimea was essentially permitted to remain Russian. The changes were largely cosmetic, such as new street signs in Ukrainian. The area remained fairly calm until the most recent crisis.
Τελικά, η Κριμαία δεν αποσχίστηκε  από την Ουκρανία, αλλά της παραχωρήθηκαν ειδικά προνόμια. Από όλες τις επαρχίες της Ουκρανίας, είναι η μόνη που έχει την ιδιότητα μιας αυτόνομης δημοκρατίας. Στην Κριμαία ουσιαστικά επιτρέπεται να παραμένουν Ρώσοι. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν σε μεγάλο βαθμό διακοσμητικές, όπως ας πούμε οι καινούργιες πινακίδες στους δρόμους που είναι γραμμένες στα Ουκρανικά. Η περιοχή παρέμεινε αρκετά ήρεμη μέχρι την πιο πρόσφατη κρίση.


The rights to the peninsula
Τα δικαιώματα στη χερσόνησο
There are two important factors to consider when discussing the future of Crimea: the ethno-cultural, and the economic.
Συζητώντας για το μέλλον της Κριμαίας, θα πρέπει να εξετάσουμε δύο σημαντικούς παράγοντες: τον Εθνο-πολιτισμικό και τον οικονομικό.
Crimea is the most Russian part of Ukraine. Its population is 58 percent ethnic Russian, 24 percent Ukrainian, and 12 percent Tatar. Russian is the mother tongue for three quarters of Crimeans. Only 10 percent say their mother tongue is Ukrainian. According to the Kiev International Institute of Sociology, 97 percent of Crimeans speak Russian.
Η Κριμαία είναι το πιο Ρωσικό τμήμα της Ουκρανίας. Ο πληθυσμός του είναι 58% Ρώσων, 24% Ουκρανοί, και 12% Τάταροι. Τα Ρώσικα είναι η μητρική γλώσσα για τα τρία τέταρτα των κατοίκων στην Κριμαία. Μόνο το 10% λένε πως μητρική τους γλώσσα είναι τα Ουκρανικά. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, το 97% των κατοίκων της Κριμαίας μιλούν Ρωσικά.
Crimea does not have an economic elite oriented towards Europe. Its economy was devastated over the years of Ukrainian independence. In the late 1990s, Ukrainian oligarchs grabbed many of the most lucrative Crimean resorts, and even began to invest some money into them, but there was not significant investment in the region. 
Η Κριμαία δεν έχει οικονομική ελίτ που να προσανατολίζεται προς την Ευρώπη. Η οικονομία της καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των ετών της Ουκρανικής ανεξαρτησίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ουκρανικής ολιγαρχία άρπαξε πολλά από τις πιο προσοδοφόρα θέρετρα της Κριμαίας, άρχισε να επενδύει κεφάλαια σε αυτά, αλλά δεν έκανε καμία σημαντική επένδυση στην περιοχή.
For both cultural and economic reasons, Crimea could not remain indifferent to the situation in Kiev. The first reaction of the local population was anger, the second – a demand to restore order. The upsurge in tensions that coincided with the 360th anniversary of the Pereyaslav Council and the 60th anniversary of Crimea being made part of Ukraine has now triggered an entirely official reaction.
Και για τους δύο παράγοντες, πολιτιστικό και οικονομικό, η Κριμαία δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη για την κατάσταση στο Κίεβο. Η πρώτη αντίδραση του τοπικού πληθυσμού ήταν ο θυμός, η δεύτερη η απαίτηση για να αποκατασταθεί η τάξη. Η έξαρση των εντάσεων που συνέπεσαν με την 360ή επέτειο του Συμβουλίου του Pereyaslav και την 60η επέτειο όπου η Κριμαία έγινε μέρος της Ουκρανίας, προκάλεσε τώρα μια εντελώς επίσημη αντίδραση.


Three possible scenarios
Τρία πιθανά σενάρια
The first scenario is that things will somehow settle down of their own accord. However, the only person that seems to believe this is Viktor Yanukovych. The chances of that scenario coming to pass are slim.
Το πρώτο σενάριο είναι ότι τα πράγματα θα διευθετηθούν κάπως, μέσα από μια δική τους συμφωνία. Ωστόσο, ο μόνος που φαίνεται να πιστεύει κάτι τέτοιο είναι ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Οι πιθανότητες επικράτησης αυτού του σεναρίου είναι ελάχιστες.
The second scenario is that Crimea will receive even broader autonomy from the new government in Kiev. This scenario will come to pass only if some degree of stability is restored - and that will only be possible if the parties agree to the federalization of Ukraine. But supporters of Ukrainian independence are afraid of federalization.
Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η Κριμαία θα λάβει προνόμια ακόμη ευρύτερης αυτονομίας από τη νέα κυβέρνηση του Κιέβου. Αυτό το σενάριο θα επικρατήσει μόνο αν αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η σταθερότητα - και αυτό θα είναι δυνατό μόνον και εφόσον τα κόμματα συμφωνήσουν στην ομοσπονδοποίηση της Ουκρανίας. Όμως, οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας δεν επιθυμούν την ομοσπονδοποίηση.
The third scenario is that Crimea will break off from Ukraine and becoming another “unrecognized state” under Russian protection. Kiev does not have the strength to prevent that, even if a functioning government is restored in the Ukrainian capital.
Το τρίτο σενάριο είναι ότι η Κριμαία θα αποσπαστεί από την Ουκρανία και θα γίνει άλλο ένα "μη αναγνωρισμένο κράτος" υπό την προστασία της Ρωσίας. Το Κίεβο δεν έχει τη δύναμη να αποφύγει κάτι τέτοιο, ακόμη και αν μια πλήρως λειτουργική κυβέρνηση αποκατασταθεί στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
Ukraine does not have especially effective armed forces, and due to the crisis, it has next to no economic leverage remaining either. But such a scenario could trigger a conflict in Crimea itself - a conflict between the Crimean Tatars and ethnic Russians who inhabit the peninsula.
Η Ουκρανία δεν διαθέτει αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ  και λόγω της κρίσης, δεν έχει ούτε την οικονομική δύναμη που απαιτείται. Όμως, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει μια εσωτερική σύγκρουση στην Κριμαία - μια σύγκρουση μεταξύ των Τατάρων της Κριμαίας και των Ρώσων που κατοικούν στη χερσόνησο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.