Μασωνική η πολιτική της Ελληνικής Βουλής από το 1902! - Μανώλης Β. Βολουδάκης

Breaking

08/10/2016

Μασωνική η πολιτική της Ελληνικής Βουλής από το 1902!

Πολλές φορές έχει γραφεί και λεχθεί ότι η Μασωνία κυβερνάει τον κόσμο, αλλά, επειδή τα διακηρυσσόμενα δεν συνοδεύονται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, θεωρούνται από τους πολλούς ως συνωμοσιολογία και κινδυνολογία, για αυτό και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψει.

Στο άρθρο µας αυτό, όµως, θα προσκομίσουµε όχι µόνο αποδεικτικά αλλά και αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία µέ σαφήνεια αναντίρρητη µας εξηγούν το πως και το γιατί έφθασε η Πατρίδα µας σε αυτό το ελεεινό κατάντημα, πως αποχριστιανίσθηκε και έχασε όλες τις Αξίες που την έκαναν να ξεχωρίζη για το ήθος και την Πνευματικότητά της υπέρ πάντα τα Έθνη.

Μελετώντας αυτόν τον καιρό ιδιαιτέρως προσεκτικά το αρχειακό µου υλικό µέ άγνωστα στους πολλούς κείμενα της Μασωνίας, παρακινηθείς και από την προκλητική αντιεκκλησιαστική συµπεριφορά του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, διεπίστωσα ότι όλες οι πολιτειακές αντιχριστιανικές μεταρρυθμίσεις, που έγιναν στην Πατρίδα µας από το 1890 μέχρι σήμερα, υλοποιήθηκαν και έγιναν νόµοι του Κράτους, συµφώνως προς τις επιταγές των Υπάτων μασώνων της Αμερικής και των Ελλήνων μαθητών και υποτακτικών τους! Είναι δε εκπληκτική η ακρίβεια της υπακοής των Ελλήνων πολιτικών στην εφαρµογή των μασωνικών προσταγµάτων, δεδοµένου ότι όχι µόνο τήρησαν πιστά τις μασωνικές εντολές, κάνοντάς τις νόµους του Κράτους, αλλά υιοθέτησαν προς υποστήριξή τους ακέραιο και το μασωνικό σκεπτικό!


Η Μασωνία επιδιώκει να υποκαταστήση την Εκκλησίαν εις όλην την Υφήλιον

Η µελέτη των κειµένων φανερώνει ευθύς, ότι η Μασωνία εξ αρχής επεδίωξε και επιδιώκει να υποκαταστήση την Εκκλησία σε όλη την Υφήλιο. Οικειοποιήθηκαν πλήρως τον σκοπό και την επί γης αποστολή της Εκκλησίας και υπαγόρευσαν στα µέλη τους ότι η Μασωνία είναι το παν και η Εκκλησία ένας απλός φορέας του Κράτους, ο οποίος, µάλιστα, πρέπει συνεχώς να συρρικνώνεται έως ότου αφανισθεί εντελώς.

Διδάσκονται οι πολιτικοί µας από την μασωνική τους πηγή, όπως διαβάζουμε στο έντυπό τους «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (τεύχος 8ον, Αύγουστος 1931), ότι: «Απέραντος είναι η ευρύτης και η γενικότης του προορισµού και της αποστολής της ελευθέρας Τεκτονικής. Περιλαµβάνει την ανθρωπίνη ζωή εν γένει, ατοµικήν και κοινωνικήν, καθ’ όλας τας εκδηλώσεις και εκφάνσεις αυτής. Σκοπεί την τελειοποίησιν του ανθρώπου εν γένει ως ζωϊκού και πνευµατικού όντος. εποµένως επιζητεί την πνευµατικήν ανύψωσιν, ηθικήν διάπλασιν και σωµατικήν ευρωστίαν των οπαδών αυτής και µετά τούτο πάντων των ανθρώπων της περιβαλλούσης κοινωνίας και πάντων των λαών της γης, εγγύτερον η απώτατα ευρισκοµένων….».

Όσοι, λοιπόν, µετά το κείµενο αυτό πιστεύουν ότι η Μασωνία είναι απλώς µία φιλανθρωπική οργάνωση, είναι πολύ µακριά νυχτωµένοι! Αυτό που έπρεπε να συνειδητοποιούν και να κηρύσσουν συνεχώς οι Κληρικοί µας, το κηρύσσουν οι Μασώνοι, που υποκαθιστούν τους Ποιµένες, αφού οι Ποιµένες ξέχασαν ότι η Εκκλησία «έχει επαγγελίαν ζωής και της Νυν και (όχι µόνο) της μελλούσης» και ότι η κατά Θεόν βίωση της επί γης ζωής είναι πρόκριμα για την μέλλουσα!

Οι Μασώνοι διεκδίκησαν από το 1902 την πλειοψηφίαν εις το Ελληνικόν Κοινοβούλιον!

Οι Μασώνοι κατάλαβαν πολύ νωρίς –από το 1902(!)– αυτό που εµείς φωνάζουµε µέ κάθε τρόπο από το 2007 και οι Κληρικοί και οι Χριστιανοί µας ακόμη δεν εννοούν να το καταλάβουν. Ότι, δηλαδή, η ζωή και το ήθος που επιβάλλουν οι πολιτικοί είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν στη ζωή και στην ψυχή της πλειοψηφίας του λαού, καθ’ όσον η καθηµερινή κοινωνική και επαγγελµατική ζωή και τα “ιδανικά” που διαµορφώνονται από την πολιτική, είναι αυτά που θα υπερισχύσουν στην τελική διαµόρφωση της προσωπικότητος των περισσοτέρων ανθρώπων, αφού είναι λίγοι οι άνθρωποι που έχουν τόσο στέρεες πνευματικές βάσεις, ώστε να μη επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους.

Εµεις οι υποτιθέμενοι χριστιανοί αποκοιµηθήκαµε, ενώ οι Μασώνοι αγρυπνού­σαν. Αφού οι άνθρωποί τους δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, που προέταξε την Χριστιανική Πίστη και διαπότισε µέ Αυτήν την Πολιτική του, φρόντισαν εγκαίρως ώστε να µή παρουσιασθή ξανά στο πολιτικό προσκήνιο άνθρωπος αληθινά και βαθειά θρησκευόµενος.

Έστειλαν, λοιπόν, την υπ. αριθ. 1473 Εγκύκλιο, στις 11 Δεκεµβρίου 1902 στα µέλη τους, ξεσηκώνοντάς τους να διεκδικήσουν δυναμικά την πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. με την υπογραφή του Ν. Δαµασκηνού, που ήταν Μασώνος 33ου βαθµού, μέγας Διδάσκαλος Ύπατος μ. Ταξιάρχης και συγχρόνως Πρύτανης του Ελληνικού Πανεπιστημίου(!), η ανωτέρω Εγκύκλιος διέτασσε:

«Φίλτατοι Αδελφοί,

Επικειµένων των Βουλευτικών εκλογών…οφείλοµεν πάντες ανεξαρτήτως παντός πολιτικού φρονήµατος και παντός κοµµατισµού, (περί ου ο τεκτονισµός δεν µεριµνά αφίνων ελευθέρους τους αδελφούς τέκτονας ν’ ανήκωσιν εις όποιον κόµµα θέλουσι) να ψηφίσωµεν υπέρ εκείνων των υποψηφίων αδελφών τεκτόνων οίτινες ε µ ε ι ν α ν    π ι σ τ ο ι  εις το ηµέτερον Σώµα και να τους υποστηρίξωµεν πάσαις δυνάµεσι και δια των βεβήλων ους δυνάµεθα να επηρεάσωµεν. Τούτο δε οφείλοµεν να πράξωµεν και εκ καθήκοντος και διότι φρονούµεν, ότι ήλθεν ο καιρός να δοκιµάσωµεν την ισχύν ηµών.

Πεποιθότες ότι θέλετε εννοήσει την σοβαρότητα και την ωφέλειαν της ηµετέρας παραγγελίας διατελούµεν µετά του αδελφικού ασπασµού
».

Οι Μασώνοι εννόησαν την σοβαρότητα και την ωφέλεια του να δοθή εντολή να ψηφίζουν οι µασώνοι ψηφοφόροι µασώνους υποψηφίους και, µάλιστα, όχι οποιουσδήποτε µασώνους αλλά εκείνους «οίτινες έµειναν πιστοί εις το Μασωνικόν Σώµα» και, εν συνεχεία να προσπαθήσουν να επηρεάζουν και τους «βεβήλους», όπως αποκαλούν όλους εµάς που δεν είµαστε µασώνοι!

Εµείς, όµως, οι Χριστιανοί, δεν έχουµε καταλάβει ακόµη την σοβαρότητα και την ωφέλεια που θα προέκυπτε αν όλοι οι Κληρικοί συνιστούσαν στους τακτικά εκκλησιαζοµένους να ψηφίζουν µόνο εκείνους που τεκμηριωμένα είναι απολύτως συνεπείς µέ την διδασκαλία της Εκκλησίας µας και την πνευµατική ζωή. Οι µασώνοι κατάλαβαν από το 1902 και είπαν ότι «ήλθεν ο καιρός να δοκιµάσωµεν την ισχύν ηµών», εµείς οι εκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί, ούτε σήµερα, το 2016, µετά από τέτοιον αποχριστιανισµό της Πατρίδος µας και τέτοιον ηθικό ξεπεσμό, δεν έχουµε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να µετρηθούµε και να διεκδικήσουµε την διακυβέρνηση της Πατρίδος µας από τους Ελληνόφωνους ξένους και µασώνους εισβολείς!

Είναι αξιοπρόσεκτη η υποκριτική παρένθεση του κειµένου, αναφορικά µέ την απουσία ενδιαφέροντος εκ µέρους των µασώνων ως προς τα «πολιτικά φρονήµατα και παντός κοµµατισµού (περί ου ο τεκτονισµός δεν µεριµνά αφίνων ελευθέρους τους αδελφούς τέκτονας ν’ ανήκωσιν εις όποιον κόµµα θέλουσι)». Βεβαίως αδιαφορούν για τα πολιτικά φρονήµατα του λαού, γιατί δεν επιδιώκουν την διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σύµφωνα µέ το Ευαγγέλιο, ούτε ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια του Αληθινού Χριστοειδούς Ήθους τους, αλλά ενδιαφέρονται µόνο και µόνο να ελέγχουν όλο το φάσµα του πολιτικού χώρου, ούτως ώστε σε όλες τις ιστορικές συγκυρίες και σε όλες τις αλλαγές των πολιτικών φρονηµάτων των ανθρώπων, δηλαδή σε όλες τις κατά καιρούς αναδεικνυόµενες κυβερνήσεις να καταλαµβάνουν την εξουσία οι Μασώνοι!

Τα βήµατα της Νέας Μασωνικής Εποχής προϋποθέτουν και πολιτικές σκοπιµότητες

Γι’ αυτόν τους τον σκοπό οι µασώνοι εργάζονται συστηµατικά από το 1893 και προχωρούν µεθοδικά, γνωρίζοντες ότι «ταύτα πάντα δεν δύνανται να επιτευχθώσι εν βραχεία προσπαθεία», αλλά –όπως γράφουν στο µηνιαίο τεκτονικό περιοδικό σύγγραµµά τους «ΑΘΗΝΑ» (εν Αθήναις, Μάρτιος 1893, σελ. 43) – για να «φθάσωµεν εις τον σκοπόν τούτον, ω Αδελφοί, είναι μακρός ο δρόµος»!

Με μεθοδικότητα, από την εποχή του Ιωσήφ Γαριβάλδη, που υπήρξε –κατά τα γραφόµενα του Τέκτονος G. Leti– από γεννησιµιού του μασώνος (σηµ.: γεννήθηκε το 1807), οι Τέκτονες ετοιµάζουν την ολοκληρωτική ανατροπή και αντικατάσταση του Χριστιανισµού µέ την «Νέα Εποχή»! Αυτό τεκµηριώνεται εκτός των άλλων και από τον τίτλο «The New Age» του επισήµου οργάνου του Υπάτου Συµβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των Ηνωµ. Πολιτειών, το οποίο μασωνικό Έντυπο µνηµονεύεται ήδη από το Μάρτιο του 1933 στο επίσης επίσηµο όργανο του Υπάτου Συµβουλίου του 33ουο -και της μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΓΝΩΜΩΝ». Να υπογραμμίσουμε ότι περί της Νέας Εποχής ακούσαμε να γίνεται δηµόσιος λόγος μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι µασώνοι όµως ετοιµάζουν και µιλούν µεταξύ τους για την «Νέα Εποχή» από τα τέλη του 19ου αιώνος!

Τα βήµατα της Νέας Μασωνικής Εποχής προϋποθέτουν και πολιτικές σκοπιµότητες, αντίθετες πολλές φορές από τις πεποιθήσεις των µασώνων πολιτικών που ασκούν την συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό δεν το ισχυριζόμεθα εμείς, για να συκοφαντήσουμε τους μασώνους, αλλά το ομολογούν οι ίδιοι!

Έτσι, όπως αναφέρει ο G. Leti στο άρθρο του «Ιωσήφ Γαριβάλδης, Ελεύθερος Τέκτων», ο Γαριβάλδης, «αποσπάσας από τους Βουρβώνους την Νότιον Ιταλίαν και τη Σικελίαν εδώρησε ταύτας, δηµοκράτης αυτός, εις τον βασιλέα της Ιταλίας, δια λόγους πολιτικής σκοπιµότητος» (Πυθαγόρας-Γνώµων, Τεύχος 3, μάρτιος 1933, σελίς 73)!

Ακολουθώντας µέχρι σήµερα και οι µασώνοι πολιτικοί µας την ίδια τακτική, έκαµαν και κάνουν πάµπολλες παλινωδίες λόγω, ακριβώς, των αναγκαίων κατ’ αυτούς πολιτικών σκοπιµοτήτων, µέ τελευταίο παράδειγµα τον σηµερινό Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, ο οποίος από υιός μονίμου εργολήπτου Δηµοσίων Έργων κατά την περίοδο της Επταετίας(!), µετεστράφη σε ακροαριστερό ιδεολόγο πολιτικό και, εν συνεχεία, και σε χρόνο ρεκόρ εξελέγη αρχηγός Αριστερού Κόμματος. Τελικά, αφού έγινε Πρωθυπουργός, παρουσιάζεται σήµερα, από την µιά µεριά ως εφαρµογέας εντελώς αντίθετης, δηλαδή Κεντροδεξιάς φιλελεύθερης Οικονοµίας(!), κατά τις επιταγές της Αµερικης, της µητέρας της µασωνίας και, από την άλλη µεριά, συµπεριφέρεται επιβάλλοντας την πολιτική του µέ φασιστικότητα ακροδεξιού, και µάλιστα σε τέτοιον βαθµό, ώστε, κατά την ομολογία των πρώην συντρόφων του, να έχει γίνει αγνώριστος! Ίδιος ο κ. Τσίπρας µέ τον Γαριβάλδη! Και ο Γαριβάλδης αν και «δηµοκράτης και Σοσιαλιστής… κατεσίγασε πολλά σχετικά αισθήµατά του και ηυνόησε την βασιλικήν πολιτικήν του Οίκου της Σαβοΐας»(!), όπως και πάλι µάς πληροφορεί ο Leti. Τι σου είναι η Μασωνία!

Η «Νέα Εποχή» σφυρηλατήθηκε ιδιαιτέρως από τον Γαριβάλδη, ακολουθήθηκαν δε οι “Οδηγίες” του µέ θρησκευτική ευλάβεια από τους µασώνους πολιτικούς του µέλλοντος. Ο Leti γράφει στο άρθρο του ότι ο Γαριβάλδης «επροφήτευε τον σοσιαλισµόν, τον οποίον ωνόµαζεν "ήλιον του µέλλοντος"». Βεβαίως, δεν πρόκειται για προφητεία, αλλά για υπαγόρευση "Οδηγίας", την οποία –πάντοτε κατά τον Γαριβάλδη– «οι µεταγενέστεροι ηµών, εάν κατά καλήν των τύχην και προς δόξαν ηµών θα επιτύχωσι των σκοπών ους ηµείς διαγράφοµεν σήµερον, δεν θα αισθανθώσιν δια τούτο ελαττουµένην την σπουδαιότητα της αποστολής των. Θ’ αντικρύσωσιν ευρυτέρους ορίζοντας, θα έχωσι την συνείδησιν άλλων αναγκών και λαµβάνοντες υπ’ όψει τους καιρούς και τας διαφόρους περιστάσεις, θα καθιερώσωσι προγράµµατα νέα, στρεφόµενοι, όπως ηµείς στρέφοµεν προς το φως και τας επαγγελίας ενδοξοτέρου µέλλοντος. Διότι –αν δεν απατώµαι– θα συµβή τούτο ώστε αι µελέται και το έργον των φιλανθρώπων (δηλ. των µασώνων) µέ την πάροδο ουχί των αιώνων αλλά των ετών να εναγκαλισθώσι τας ανάγκας και τας επιθυµίας ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Τότε το ιδεώδες του Τεκτονισµού θα πραγµατοποιηθή» (Τεκτονικό Περιοδικό «ΑΘΗΝΑ», Μάρτιος 1893, σελ. 43)!

Πράγµατι, όχι µετά από αιώνες αλλά πολύ σύντομα, µετά από δεκαετίες έλαβε εντολή ο Ανδρέας Παπανδρέου από το Ύπατο Συµβούλιο της Αµερικης να εφαρµόση µέ απόλυτη ακρίβεια στην Πατρίδα µας τον Γαριβάλδειο Σοσιαλισμό, όπερ και έπραξε µέχρι κεραίας σαν φρόνιµος µαθητής, βάζοντας, µάλιστα, σαν έµβληµα του Κόµµατός του, του ΠΑΣΟΚ, τον Ήλιο του Γαριβάλδη!

Προϋπόθεσις της «Νέας Εποχής» είναι η Παγκοσµιοποίησις

Προϋπόθεση της «Νέας Εποχής» είναι η Παγκοσµιοποίηση. Ο Γαριβάλδης, το 1867, µέ την ιδιότητα του μεγάλου Διδασκάλου ολοκλήρου του Ιταλικού Τεκτονισµού έγραφε στους Σικελούς Τέκτονες: «Ανήκει εις τον τεκτονισµόν να ωθήσει προς τα εµπρός την Ανθρωπότητα, δια της διδασκαλίας και του παραδείγµατος, τη αντιλήψει και οδηγία του Μ.·.Α.·.Τ.·.Σ.·.» (=Ο θεός των Μασώνων, ο μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος). Και προσέθετεν ότι οι Τέκτονες οφείλουσι ν’ αποβλέπωσι προς "την παγκόσµιον αδελφοποίησιν των εθνών"» (βλ.άρθρο Leti, ο.α. σελ. 76)!

Για την επίτευξη της Παγκοσµιοποιήσεως έπρεπε να ληφθούν σειρά αντιχριστιανικών µέτρων, τα οποία έλαβαν διαδοχικά όλα τα πολιτικά µορφώµατα και κόµµατα από της δολοφονίας του Καποδίστρια µέχρι σήµερα. Διαβάζοντας το περιοδικό των Τεκτόνων «ΑΘΗΝΑ», του μαρτίου 1893, νοµίζει κανείς πως ακούει τους σηµερινούς πολιτικούς, οι οποίοι έχουν πάψει προ πολλού να σκέπτονται, αλλά µόνο παπαγαλίζουν το "ευαγγέλιο" του Γαριβάλδη αλλά και των άλλων κατά πνεύµα συγγενών του. Γι’ αυτό και η Φωλιά που εκτρέφει τα σηµερινά κολοβά φίδια της πολιτικής δεν ενδιαφέρεται πλέον για την πνευµατική και επιστηµονική κατάρτιση των εκάστοτε Υπουργών, όπως του σηµερινού Υπουργού Παιδείας, ο οποίος στερείται Πανεπιστημιακής μορφώσεως!

Οι Μασωνικές μεταρρυθμίσεις: Πολιτικός Γάμος και Διαζύγιον!

Δεν θέλω να κουράσω άµετρα τους φίλους αναγνώστες και γι’ αυτό θα απαριθµήσω απλώς τα όσα διέταξαν οι Τέκτονες και πραγµατοποίησαν και πραγµατοποιούν µέχρι σήµερα οι πολιτικοί µας, µέ το αποκλειστικά μασωνικό προσωνύµιο «µεταρρυθµίσεις», το οποίο είναι ο αναιρέτης των ρυθμίσεων του Θεού μας. Ωστόσο, αυτοί, για να εξαπατούν τον λαό, εξωραΐζουν το νόημα της λέξεως αυτής σαν να πρόκειται για πορεία σε μια αληθινή πρόοδο! Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την διαβόητη «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του αθεϊστή Παπανούτσου, η οποία ήταν η απαρχή για την απορρύθμιση και το κατρακύλισμα της Παιδείας μας.

Διαβάζουµε στο περιοδικό «ΑΘΗΝΑ»:

1. «Ο γάµος εν ταις σχέσεσι αυτού µετά του λαϊκού καθεστώτος, ουδέν έδει να περιβάλληται θρησκευτικόν κύρος και ως πόρισµα της µεταρρυθµίσεως ταύτης, ως προπύργιον κατά της φρικώδους απάτης, ως εγγύησιν της ηθικής υπεστήριζα ότι έπρεπε να καθιερωθή νοµοθετικώς η υπεροχή του πολιτικού απέναντι του θρησκευτικού γάµου και το Διαζύγιον»! Δηλαδή η εισαγωγή του Πολιτικού Γάµου έγινε σαφώς µε την υπαγόρευση της Μασωνίας, η οποία αποκαλεί, µάλιστα, το Μυστήριο της Εκκλησίας «φρικώδη απάτην»!

2. «Η άλλη µεταρρύθµισις, το Διαζύγιον, επολεµήθη τα µάλιστα πεισµόνως υπό των κληρικοφρόνων. Μόνω εν τούτω ηµείς θα δυνηθώµεν να εύρωµεν το µέγιστον των προς υποστήριξιν αυτής επιχείρηµα»!

Παρακινούνται, λοιπόν, οι πολιτικοί από τους Μασώνους να κατηγορούν τους Κληρικούς, όταν επιχειρηµατολογούν κατά του Διαζυγίου, ενώ οι Μασώνοι υποκριτικά συνεχώς επαναλαµβάνουν ότι εργάζονται υπέρ του αγαθού και της αρετής, σαν να είναι το Διαζύγιο η οδός για την απόκτηση της υπερτάτης αρετής, την οποία αρετή πολεμούν οι Κληρικοί!

Mε εντολήν της Μασωνίας απεμακρύνθη η Εκκλησία από την εποπτείαν της Παιδείας

Για να φιµωθούν οι Κληρικοί και να εκδιωχθούν από τα Σχολεία, εντέλλονται οι Πολιτικοί ότι πρέπει να νοµοθετούν, τάχα «εκ σεβασµού προς την ελευθερίαν της συνειδήσεως», ότι «δεν πρέπει εις τας Δηµοσίας Σχολάς να διδάσκηται ουδεµία κατήχησις»! Αυτή την μασωνική "οδηγία" ακολούθησαν και οι Υπουργοί της Ν. Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και ο σηµερινός ανεκδιήγητος Υπουργός Παιδείας και γι’ αυτό αρνείται, με πρωτοφανές αλλά ευεξήγητο, λόγω της Μασωνικής “οδηγίας”, πάθος, οποιαδήποτε Ορθόδοξη Κατήχηση των Νέων µας µέσω του µαθήµατος των Θρησκευτικών!

Όμως –για να είμαστε ακριβοδίκαιοι– του σημερινού Υπουργού Παιδείας προηγήθηκαν άλλοι, όλων των κομματικών αποχρώσεων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, ιδίως των λεγομένων Δεξιών, οι οποίοι, ενώ σφετερίσθηκαν εκλογικά τους εκκλησιαζομένους και τους Ποιμένες τους, έβλαψαν καίρια το έργο της Εκκλησίας μας! Όλοι αυτοί οι Πολιτικοί, έγιναν πιστοί ακόλουθοι και "ευλαβικοί" υπηρέτες των κελευσμάτων του «Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος της Νοτίου Δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών», το οποίο με απόλυτον τρόπο διεσάλπισε urbi et orbi τα εξής: «Αρνούμεθα νυν, ως πάντοτε ηρνήθημεν, το δικαίωμα εις οιανδήποτε εκκλησίαν η εκκλησιαστικήν αρχήν, ξένην η ημεδαπήν, να ελέγχη η να επιβλέπη το ελεύθερον Δημόσιον Εκπαιδευτικόν Σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε το Εκπαιδευτικόν Σύστημα οιουδήποτε κράτους η έθνους οπουδήποτε γης ευρισκομένου» (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, μηνιαίον Όργανον της Ελευθέρας Τεκτονικής, τεύχος Αυγούστου 1931, σελ. 306-307)!

Μιλούν οι Τέκτονες ως παντοδύναμοι δικτάτορες, ασάλευτοι και ισόβιοι κυβερνήτες της ανθρωπότητος. μιλούν σαν να αντλούν από τον Ουρανό τις οδηγίες, τις οποίες είτε θέλουν είτε δεν θέλουν οι άνθρωποι, θα υποχρεωθούν να τις υποστούν, και, κατόπιν, έχουν το θράσος να μιλούν και περί των ιδεωδών της θρησκευτικής και πολιτικής ελευθερίας, τα οποία ιδεώδη τάχα υπηρετούν!

Διαβάστε: «Πιστεύομεν νυν, ως πάντοτε επιστεύομεν, εις τα ιδεώδη της ελευθερίας, της τε θρησκευτικής και πολιτικής, ως διετυπώθησαν υπό των αρχών, ας εξήνεγκεν η Προκήρυξις της Ανεξαρτησίας και ανέγραψεν ο Καταστατικός Χάρτης της Δημοκρατίας ημών… Τιμώμεν νυν, ως ετιμήσαμεν αείποτε, την αφοσίωσιν του Ελευθεροτεκτονισμού προς τα ιδεώδη της αγωγής, εκπαιδεύσεως και διαφωτίσεως των μαζών, διότι θεωρούμεν τα ιδεώδη ταύτα ως τους θανασίμους εχθρούς του φανατισμού εκείνου και της θρησκοληψίας, ήτις καταδιώκει δια πεποιθήσεις και διεγείρει σταυροφορίας κατά παντός, ον θεωρεί αντίθετον προς τον νόμον του Θεού και προς την αλήθειαν του δόγματος» (βλ. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ο. α.)!

Με άλλα λόγια, απαγορεύουν οι Μασώνοι "με το έτσι θέλω" την Διδασκαλία του Αληθινού Θεού στην Δημόσια Εκπαίδευση και την αντικαθιστούν με την διδασκαλία των ιδεωδών της αγωγής, εκπαιδεύσεως και διαφωτίσεως των μαζών, που διδάσκει ο Ελευθεροτεκτονισμός! Και για όλα αυτά ποιόν ρώτησαν; Ποιός τους εξουσιοδότησε να γίνουν θεοί στη θέση του Θεού, να αποφασίζουν και να διατάζουν τους λαούς; Ποιός τους επέλεξε, για να κρίνουν τι είναι σωστό και τι λάθος; Πότε έκαμαν δημοψήφισμα, ώστε να αποφανθή επ’ αυτού ο λαός;

Και όμως! Οι Πολιτικοί μας, όχι μόνο δεν αντετάχθησαν σ’ αυτές τις αντίθεες αυθαιρεσίες, αλλά ως γνήσιοι και πιστοί Μασώνοι φρόντισαν να εγκαινιασθή και να παγιωθή και στην Ελληνική Βουλή ο εξοβελισμός της Εκκλησίας από την Παιδεία του Έθνους μας, την Οποία, μάλιστα, Ευεργέτιδα του Έθνους μας Εκκλησία, υπεβίβασαν τα τελευταία χρόνια και σε απλό φορέα(!), τον οποίον –όπως αναίσχυντα επαναλαμβάνουν– ερωτούν για εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως ερωτούν και τους άλλους φορείς του Κράτους!

Τεκτονικόν μανιφέστον:
«Αντιτιθέμεθα και θα χρησιμοποιήσωμεν πάντα τα νόμιμα μέσα, όπως παρακωλύσωμεν την διάθεσιν του Δημοσίου χρήματος, προς ενίσχυσιν η συντήρησιν εκκλησιαστικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»!

Οι Πολιτικοί μας προχωρούν συνεχώς όλο και σε νέες εχθροπραξίες κατά της Εκκλησίας. Τον τελευταίο χρόνο έσβησαν παντελώς από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την Πίστωση για την λειτουργία όλων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, τα οποία είχε συστήσει και πιστώσει ο μαρτυρικός Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, γιατί ως αληθινά πιστός, εγνώριζε την ανεκτίμητη αξία της κατά Θεόν μορφώσεως!

Αυτή την απάλειψη της Πιστώσεως των Εκκλησιαστικών Σχολών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την έκαμαν οι σήμερον κρατούντες εις εφαρμογήν της μασωνικής προσταγής του Τεκτονικού μανιφέστου, που προαναφέραμε, και, μάλιστα, εφαρμόζοντες αυτολεξεί την εξής παράγραφο: «Αντιτιθέμεθα και θα χρησιμοποιήσωμεν πάντα τα νόμιμα μέσα, όπως παρακωλύσωμεν την διάθεσιν του Δημοσίου χρήματος, είτε εκ Πολιτειακού είτε εκ του Ομοσπονδιακού Ταμείου προς ενίσχυσιν η συντήρησιν εκκλησιαστικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (βλ. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ο.α.)!

«Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων», όταν ομολογούν οι Μασώνοι;

Τι χρείαν έχομεν άλλων μαρτύρων; Όπως διεπίστωσε, πιστεύω, ο αναγνώστης, από τα λίγα παραθέματά μας, οι ίδιοι οι Μασώνοι αποκαλύπτουν στα μέλη τους το Πρόγραμμα, το οποίο έχουν δρομολογήσει από τον προπερασμένο αιώνα. Ωστόσο, λόγω της αντιστάσεως του Κλήρου και του ευσεβούς λαού της Πατρίδος μας δεν κατώρθωσαν μέχρι σήμερα να το εφαρμόσουν πλήρως. Γι’ αυτό εργάζονται πυρετωδώς να αλλοιώσουν πρώτα το Χριστιανικό φρόνημα των Ποιμένων και ύστερα του Ποιμνίου. Το προσπαθούν με όλα τα μέσα Ενημερώσεως. Στις αρχές του περασμένου αιώνος κατώρθωσαν να αλώσουν τον Παπισμό, και, ενώ μέχρι τότε κατεφέροντο εναντίον του (υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα αλλά δεν τα παραθέτω γιατί ήδη μακρηγόρησα), τώρα πια τον έχουν σύμμαχο, αφού οι επικεφαλής του Παπισμού –και όχι μόνο– είναι πλέον Μασώνοι και, συνεπώς, εργάζονται για τον ίδιο Αντίχριστο σκοπό για την Παγκοσμιοποίηση, την προετοιμασία της «Νέας Εποχής»!

Το ίδιο άρχισε και στον χώρο της Ορθοδοξίας από της εποχής του πρώτου Μασώνου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ', δηλαδή από το 1878, και συνεχίζεται, δυστυχώς μέχρι των ημερών μας, σε σημείο να μη γνωρίζουμε ποιοί Ιεράρχες και Κληρικοί μας είναι Μασώνοι και ποιοί όχι. Βεβαίως κάποιοι Μασώνοι Ιεράρχες ξεχωρίζουν, εκτός των πολλών άλλων και από τους διθυράμβους που τους απευθύνουν οι Μασώνοι της Πολιτικής και από τη συνεργασία τους μαζί τους. Ωστόσο, για να καθαρίση το θολό και πνευματικά επικίνδυνο τοπίο είναι επιβεβλημένο να υποχρεώνονται πλέον οι υποψήφιοι Κληρικοί, ιδιαιτέρως δε οι Αρχιερείς να δηλώνουν γραπτώς ότι αποκηρύσσουν την Μασωνία και κάθε μορφής αποκρυφισμό. Αυτή η γραπτή δήλωση θα τερματίση την είσοδο στην Ιερωσύνη «Δουρείων Ίππων» της Μασωνίας Κληρικών, δεδομένου ότι είναι απαγορευμένο στους Μασώνους να αποκηρύσσουν γραπτώς την Μασωνία. Είναι απαράδεκτο και, συνάμα, ύποπτο για την υπόληψη των Κληρικών μας να υπάρχη στην Πατρίδα μας και να πολιτεύεται στις μέρες μας Πολιτική Παράταξη αμιγώς ευσεβών και πιστών Χριστιανών, η οποία υποχρεώνει τα υποψήφια μέλη της να αποκηρύξουν την Μασωνία και να μη τίθεται αυτή η προϋπόθεση ως απαραίτητη για την είσοδο στην Ιερωσύνη!

Τελικά, εμείς οι υποτιθέμενοι χριστιανοί, θέλουμε να ανήκουμε στη «μικρά ζύμη», που με τις Οδηγίες της Εκκλησίας μας έχει την δύναμη να αναπλάση κατά Θεόν «όλον το φύραμα» του πάλαι ποτέ ευσεβούς Έθνους μας, η θα αρκεσθούμε σε ένα συνεχές και ατελέσφορο θρησκευτικό κοσκίνισμα;

Αν ισχύση το δεύτερο, τότε πολύ σύντομα θα δούμε, όχι μόνο τον χωρισμό του Κράτους από την Εκκλησία –κάτι που από θεολογική άγνοια η και από σκοπιμότητα φαίνεται να αποδέχονται και κάποιοι δικοί μας Αρχιερείς– αλλά θα δούμε να καθιερώνεται από το Κράτος και η Πολιτική Βάπτιση(!), που εμπνεύσθηκε ο Μασώνος Γαριβάλδης, ο οποίος, όπως σημειώνει ο βιογράφος του, βάπτιζε «πλείστα παιδία εκ της Σαρδηνίας, της ηπειρωτικής Ιταλίας και του εξωτερικού ακόμη –ιδίως εξ Αγγλίας και Νοτίου Αμερικής– τα οποία ήχθησαν εις τον ιερόν βράχον και εβαπτίσθησαν ούτω με καμπανίτην (δηλαδή με…σαμπάνια!) εν ονόματι του Μ.Α.Τ.Σ»!

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 30-9-2016, αριθμός φύλλου 2133
και
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», αριθμός τεύχους 170, Οκτώβριος 2016

5 σχόλια:

 1. Ο Καποδιστριας τελικα ηταν μασωνος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φυσικά και ΔΕΝ ήταν.

  Θεωρώ πως μάλλον είστε νέος/α αναγνώστης/στρια του παρόντος blog. Αλλιώς θα είχατε διαβάσει την εγκύκλιο -που στάθηκε η αφορμή για την δολοφονία του- όπου απαγόρευε σε όλους όσοι εμπλέκονταν στον δημόσιο βίο να ανήκουν σε στοές και μυστικές οργανώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι ο Μεταξας αν και μασωνος πολεμησε την μασωνια.
   Οι ιδιοι οι μασωνοι υποστηριζουν οτι ο Καποδιστριας ανηκε στις λεσχες τους : http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=172012
   Απλα το αναφερω, χωρις να δινω απολυτη βαση στα λεγομενα τους.

   Διαγραφή
 3. Ούτε ο Μεταξάς ήταν μασώνος και το βεβαιώνουν πολύ κοντινοί του άνθρωποι.

  Όσο για τους ισχυρισμούς των μασώνων; Φυσικά και προσπαθούν να δώσουν κύρος στις άθλιες λέσχες τους διεκδικώντας σπουδαίους ανθρώπους όπως ο Καποδίστριας.

  Το βέβαιο είναι πως αν ο Καποδίστριας ήταν μασώνος, δεν θα είχε δολοφονηθεί! Κοραής, Μαυρομιχάληδες και λοιποί συγγενείς έπαιρναν εντολές απευθείας από ξένα κέντρα, όπως οι σημερινοί Κοραήδες! Ο νοών νοείτω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Μεταξας γραφει κι ο ιδιος στα απομνημονευματα του οτι συμμετειχε σε μασωνικες λεσχες και μαλιστα καποια στιγμη διαφωνησε. Ωστοσο ο Μανιαδακης υποστηριζει οτι η εμπλοκη του Μεταξα με την μασωνια εγινε υστερα απο προτροπη του βασιλια για κατασκοπευτικους λογους.
  Γενικα παντως, δυστυχως, λογω παραπληροφορησης, εχει επικρατησει να θεωρουνται μασωνοι ανθρωποι κι οργανωσεις που πιθανοτατα ουδεμια σχεση ειχαν με τετοιες σεχτες ( επισκοποι, Φιλικη Εταιρεια, χουντικοι, κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή